วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ความหมายของสถิติ

  ความหมายของสถิติ

       คำว่า สถิติมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “statistics”  ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่า “state”  ดังนั้นตามความหมายดั้งเดิม สถิติ จึงหมายถึง ข้อมูลหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลในการวางแผนกำลังคน การเก็บภาษีอากร การประกันสังคม การจัดการศึกษา และการสาธารณสุข เป็นต้น ต่อมาคำว่า สถิติ มีความหมายกว้างขวางขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน สถิติมีความหมายต่างๆ ดังนี้

       สถิติ  ในความหมายของ ข้อมูลสถิติ หมายถึง ตัวเลขที่ใช้แทนข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆ เช่น สถิติการเข้าชั้นเรียน ปริมาณการขายสินค้า สถิติจำนวนบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

         สถิติ ในความหมายของ  ระเบียบวิธีการทางสถิติ  หมายถึง ระเบียบวิธีการทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายข้อมูล   ดังนั้นสถิติตามความหมายนี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญของนักวิจัย นักวิชาการ และนักบริหาร

                     สถิติ ในความหมายของ ค่าสถิติ  หมายถึง ค่าตัวเลขที่คำนวณได้จาก  ข้อมูล  กลุ่มตัวอย่าง (Sample data)  เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นต้น

      
  สถิติ  ในความหมายของ วิชาสถิติ  หมายถึงวิชาวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาและรากฐานมาจากวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) และตรรกวิทยา (logic) โดยสถิติเป็นศาสตร์ของการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอน
ที่มา  www.301math.exteen.com/20080112/entry-1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น